FAQ

 • Aké sú zákonom stanovené správne poplatky pri získavaní vodičského oprávnenia?

  Poplatky pri vykonávaní skúšok

  Vodičské oprávnenie skupiny A1, A2, A 16,50€

  Vodičské oprávnenie skupiny B, T 33€

  Vodičské oprávnenie skupiny C, CE 66€

  Vodičské oprávnenie skupiny A2, A 10€

  Osobitný výcvik skupíy A2, A 10€

  Opakovaná skúška A1, A2, A 4€

  Opakovaná skúška B, T 8€

  Opakovaná skúška C, CE 16,50€

  Poplatok za vydanie vodičského oprávnenia 6,50€


   

  Poplatky pri vydávaní kvalifikačnej karty vodiča skupín C,D

  Pravidelný výcvik – vydanie karty 50€

  Vydanie osvedčenia za skupinu C 5€

  Vydanie osvedčenia za skupinu D 5€


   

  Kurz základnej kvalifikácie

  Vykonanie skúšky 50€

  Vydanie karty 50€

  Vydanie osvedčenia za skupinu C 5€

  Vydanie osvedčenia za skupinu D 5€

 • Aké sú výhody osobitného výcviku skupín A2, A – čo potrebujem?

  Osobitný výcvik odporúčame tým, ktorí majú VO nižšej skupiny a chceli by získať VO vyššej skupiny – pri VO skupiny z A1 na VO skupiny A2 a VO skupiny z A2 na VO skupiny A. Podmienkou je dokladovať prax vo vedení motocykla skupiny A1 alebo A2 minimálne v období 2 rokov na čestnom vyhlásení. Uchádzač absolvuje kurz v autoškole (11 hodín teoretickej prípravy, 8 hodín praktickej jazdy, 1 hodina oboznámenie s vozidlom) a bude mu vystavené osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku, ktoré doručí dopravnému inšpektorátu. Osobitný výcvik je kurz bez záverečnej skúšky. Ďalej dokladá: žiadosť o udelenie VO vrátane potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o absolvovaní kurzu 1. pomoci, správny poplatok.

 • Ako získať vodičské oprávnenie skupiny B ako 17-ročný?

  Na základe zmeny zákona 313/2011 Z.z. sa dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. – zníženie veku na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B na 17 rokov. Taký vodič môže viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca vedľa vodiča. Táto osoba musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a musí byť zapísaná v evidencii vodičov na základe žiadosti zákonného zástupcu. 17 ročný vodič bude  mať túto povinnosť viesť motorové vozidlo do veku 18 rokov, ale najmenej však 3 mesiace. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, následne pri žiadaní o udelenie vodičského oprávnenia je povinný predložiť aj žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča.

 • Žiadosti a potvrdenia pri nástupe do kurzu na získanie vodičského oprávnenia

  Každý uchádzač musí mať vypísanú a potvrdenú  žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia. Žiadosť je k dispozícii v kancelárii autoškoly, jednoduchšie je si ju vytlačiť. Je dôležité žiadosť vytlačiť obojstranne na papier formátu A4. Zdravotnú spôsobilosť na žiadosti potvrdzuje všeobecný lekár alebo pediater. Lekárske potvrdenie má platnosť 12 mesiacov. Súčasťou výcviku na získanie vodičského oprávnenia každej skupiny je absolvovanie kurzu 1. pomoci, ktorý organizuje autoškola prostredníctvom zmluvných partnerov v sídle autoškoly.

   

  Tlačivo je dôležité vytlačiť obojstranne, dátum vyplnenia žiadosti sa nevypisuje

  Dokladá žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia ako 17- ročný

  Samostatné potvrdenie sa predkladá len v prípade po ukončení platnosti lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie  VO – čo je jeden rok.