Služby

Kurzy na získanie vodičského oprávnenia

Rozsah skupín vodičských oprávnení  A1, A2, A, B, C, CE, T

Kurzy na získanie kvalifikačnej karty pre vodičov C,D

Požiadavky a podmienky absolvovania kurzu upravuje zákon č.280/2006 Z.z.

Školenie vodičov

Pravidelné školenia vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania firiem a organizácií

Školenie defenzívnej jazdy

Školenia pre skupiny vodičov so zameraním na defenzívnu jazdu
 

Kondičné jazdy

Jazdy pre zdokonalenie, doškolenie a oživenie zručností pre držiteľov vodičských oprávnení skupín A, B, C, T

Doškoľovacie kurzy vodičov

Len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného dopravného inšpektorátu

Osobitný výcvik skupín A2, A

Získanie vodičského oprávnenia pre vodičov  motocyklov v skoršom veku pri dokladovaní praxe

Motoškola LB Košice

Jednodňové zdokonaľovacie kurzy pre držiteľov VO skupín A1, A2, A